Terms of Use and Privacy Policy

 

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายฉบับนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ Muangthai Advisor Group ซึ่งในที่นี้เราจะเรียกเว็บไซต์ของเราคือ เว็บไซต์ muangthaiadvisor.com

เว็บไซต์ Muangthai Advisor ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ Muangthai Advisor Group ดังนั้น 

 

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ muangthaiadvisor.com ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้นเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ให้กับท่านในโอกาสต่อไป

 2. ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ Maungthaiadvisor.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น

 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

 4. Muangthai Advisor Group ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บนี้เก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ Muangthai Advisor Group รับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ muangthaiadvisor และ ขอประกาศว่า เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ของ Muangthai Advisor Group ผู้ดำเนินงานด้านบริการวางแผนทางการเงินและการวางแผนประกันแบบครบวงจร ภายใต้การบริหารงานของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน , บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเว็บไซต์นี้ หาได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน และ บล. ฟิลลิป จำกัด แต่อย่างใด

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor เท่านั้น

 2. เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

 3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor เป็นต้น เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor

 4. บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • กรณีเป็นการให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด

  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้

  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด

  • กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

 

การรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol 

 

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เว็บไซต์ Muangthaiadvisor อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ Muangthai Advisor Group การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ muangthaiadvisor.com 

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ในหน้าเว็บ http://www.muangthaiadvisor.com

       รับวางแผนการเงิน การลงทุน พร้อมประกันชีวิตที่คุณออกแบบได้ คุณเลือก เราจัดให้ ปรับเปลี่ยนได้ ไม่จำกัด