top of page

Terms of Use and Privacy Policy

 

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายฉบับนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ Muangthai Advisor Group ซึ่งในที่นี้เราจะเรียกเว็บไซต์ของเราคือ เว็บไซต์ muangthaiadvisor.com

เว็บไซต์ Muangthai Advisor ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ Muangthai Advisor Group ดังนั้น 

 

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ muangthaiadvisor.com ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้นเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ให้กับท่านในโอกาสต่อไป

 2. ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ Maungthaiadvisor.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น

 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

 4. Muangthai Advisor Group ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บนี้เก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ Muangthai Advisor Group รับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ muangthaiadvisor และ ขอประกาศว่า เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ของ Muangthai Advisor Group ผู้ดำเนินงานด้านบริการวางแผนทางการเงินและการวางแผนประกันแบบครบวงจร ภายใต้การบริหารงานของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน , บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเว็บไซต์นี้ หาได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน และ บล. ฟิลลิป จำกัด แต่อย่างใด

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor เท่านั้น

 2. เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

 3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor เป็นต้น เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor

 4. บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • กรณีเป็นการให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด

  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้

  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด

  • กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

 

การรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol 

 

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เว็บไซต์ Muangthaiadvisor อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ Muangthaiadvisor จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ Muangthai Advisor Group การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ muangthaiadvisor.com 

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ Muangthaiadvisor ในหน้าเว็บ http://www.muangthaiadvisor.com

       รับวางแผนการเงิน การลงทุน พร้อมประกันชีวิตที่คุณออกแบบได้ คุณเลือก เราจัดให้ ปรับเปลี่ยนได้ ไม่จำกัด 
bottom of page