top of page

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเว็บไซต์เรา

ทำไมถึงควรใช้บริการของ เมืองไทย แอดไวเซอร์ กรุ๊ป

เราให้บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล โดยทีมนักวางแผนการเงินและประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ทั้งนี้ การทำงานของเจ้าหน้าที่วางแผนการเงินทุกท่านของบริษัทจะประสานงานโดยตรงกับ คณะผู้บริหาร จึงมั่นใจได้ว่าแผนการเงิน      ของท่านจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของท่านให้มากที่สุด นอกจากนั้น  บริษัทของเราอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ทีมนักวางแผนการเงินของ เมืองไทย แอดไวเซอร์ กรุ๊ป มีใบอนุญาตหรือไม่

ทีมนักวางแผนการเงินที่จะให้คำแนะนำแก่ ท่านเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้ติดต่อกับนักลงทุนจากสำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทีมนักวางแผนการเงินของ เมืองไทย แอดไวเซอร์ กรุ๊ป เชื่อถือได้เพียงใด

ทางเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทีมเจ้าหน้าที่วางแผนการเงิน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดหลักสูตรอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างต่อ เนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเรามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ นอกจากนั้น ทีมงานในส่วนของการวางแผนประกันชีวิตหลายท่านเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับ ภายในประเทศและต่างประเทศของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต และ/หรือ คุณวุฒิวิชาชีพระดับสากลอย่าง MDRT  จึงมั่นใจได้ว่า การให้บริการคำแนะนำของเราจะสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ ละท่าน

คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการวางแผนการเงินอย่างไร

เราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถสบายใจได้ว่าการติดต่อเพื่อขอรับบริการจากทางเราจะไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ เกิดขึ้น ทั้งนี้เมื่อท่านได้รับคำแนะนำสำหรับแผนการเงินส่วนบุคคลของท่านแล้ว และท่านยินดีที่จะย้ายเงินออมของท่านมาลงทุนในตราสารการเงินที่ทางเราคำแนะ นำ เมื่อนั้นจึงจะเกิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมขึ้น โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทเจ้าของหรือตัวแทนจำหน่ายตราสารการ เงินนั้นๆ เรียกเก็บโดยตรงจากท่าน  ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด

อยากให้ทางบริษัทช่วยยกตัวอย่างการคิดค่าบริการ

ตัวอย่างที่ 1 เมื่อท่านตัดสินใจซื้อ-ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามที่ทางบริษัทให้คำแนะนำในแผนการลงทุน (Investment Planning) เป็นมูลค่า X บาท ไม่ว่าท่านจะซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือผ่านทางเรา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ ค่าธรรมเนียมมูลค่า Y บาท เท่ากัน
ตัวอย่างที่ 2 เมื่อท่านตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่ทางบริษัทให้คำแนะนำในแผน การประกันชีวิต (Insurance Planning) มูลค่า X บาท ไม่ว่าท่านจะซื้อกรมธรรม์ฉบับดังกล่าวจากตัวแทนประกันชีวิตรายใด สิ่งที่ท่านจะต้องจ่ายคือ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเป็นมูลค่า Y บาท ถ้าท่านซื้อกรมธรรม์ดังกล่าวผ่านทางเรา ค่าใช้จ่ายของท่านก็คือ ค่าเบี้ย-ประกันชีวิตมูลค่า Y บาท เท่ากัน

การซื้อตราสารการเงินผ่าน เมืองไทย แอดไวเซอร์ กรุ๊ป ท่านจะเป็นเจ้าของตราสารการเงินนั้นจริงๆ หรือไม่

การซื้อตราสารการเงินต่างๆ ผ่านทางเรา หรือซื้อโดยตรงกับบริษัทผู้ออกตราสาร หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย ไม่แตกต่างกัน อาทิเช่น การที่ท่านซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเรา เงินสดหรือเช็คที่สั่งจ่ายในการซื้อหน่วยลงทุน จะเป็นการสั่งจ่ายโดยตรงกับบริษัทผู้ขายหน่วยลงทุน ไม่ผ่านบัญชีกลางของทางบริษัทเรา จึงมั่นใจได้ว่าเงินของท่านจะถึงบริษัทผู้ขายหน่วยลงทุนอย่างแน่นอน และชื่อเจ้าของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นๆ คือ ชื่อของท่านเอง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Product)ที่แนะนำมีอะไรบ้าง

หลังจากที่ทางเราได้วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะจัดสรรเงินของท่าน เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับท่าน โดยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางเรา ให้บริการ และจะคัดเลือกเข้าสู่ Portfolio ของท่าน ประกอบด้วย


Individual Customer Products

- Mutual Fund
          - Money Market Fund
          - Fixed Income Fund
          - Equity Fund
          - Mixed Fund
          - Foreign Investment Fund (FIF)
          - Gold Fund
          - Oil Fund
          - Property Fund
- Retirement Mutual Fund (RMF)
- Long Term Equity Fund (LTF)
- Stock
- Annuity Product
- Assurance Product
- Insurance Product
- Investment Link Product


Organizational Customer Products and Services

- Fringe Benefits for company employees
- Keyman Protection for company executives

 

โดยท่านสามารถเข้าดูข้อมูลของผลิตภัณฑ์แนะนำต่างๆของเราได้ที่นี่ คลิก

Please reload

       รับวางแผนการเงิน การลงทุน พร้อมประกันชีวิตที่คุณออกแบบได้ คุณเลือก เราจัดให้ ปรับเปลี่ยนได้ ไม่จำกัด 
bottom of page